Jak nakupovat


V?echny polo?ky jsou rychlé lodní po celém světě! M??ete p?ijímat objednávky do 3-7 pracovních dn?!

Va?e dodávka údaje:
* Musíme své celé jméno, adresu, po?tovní směrovací ?íslo a telefonní ?íslo. Vezměte prosím na vědomí, ?e m??ete získat balí?ek s je va?e osobní údaje zaznamenané v na?em internetovém obchodě, a krabic po?tovní nebo podobné adresy nejsou k dispozici pro lodní dopravu.

* Nezapomeňte zadat správnou doru?ovací adresu a telefonní ?íslo.

* Po?ítejte prosím s 3-7 dny doru?ení va?í polo?ky.

* Budeme vám poslat sledovací ?íslo po porodu.

Stav va?í objednávky:
Webové stránky
* DHL: http://www.dhl.it/it.html
http://www.dhl.com/en.html
* Pokud nem??ete zkontrolovat stav va?eho balí?ku s ?íslem Sledování, kontaktujte nás prost?ednictvím e-mailu. Budeme reagovat co nejd?íve. V normální, ?e pot?ebuje t?i dny na expresní doru?ení zaslat zbo?í na leti?tě.
* Za normálních okolností budeme pou?ívat DHL jako zp?sobu dopravy. Slibujeme si m??ete obdr?í balí?ek s nejrychlej?í zp?sob dopravy.

Non-delivery nebo ?patné:

* Nejsme zodpovědní za zpětné p?epravy, pokud jste poskytl nesprávné nebo neúplné adresy.

* Kdyby odmítl podepsat va?í objednávky, platíte 30% peníze jako dr?adlo. V p?ípadě, ?e balí?ek byl obnoven po mnoha nedodání (kv?li va?í nep?ítomnosti nebo adresy nesprávné nebo neúplné zásilky pro nás), budeme pot?ebovat na úkor Dodávka 30%
. Pro zákazníky, kte?í nedostávají balí?ek do 20 pracovních dn?

* Obra?te se na místní po?tu, jakmile je to mo?né. P?esto, m??ete zkontrolovat s místní po?tě p?ímo s ob?anskym pr?kazem nebo jinym platnym certifikátem a kopii informace, tak?e si m??ete vytisknout po p?ipojení do svého registrovaného ú?tu na na?ich stránkách.
* Pokud jste nebyli v home kdy mailovy klient po?ádán, aby podepsal va?eho programového balí?ku Balí?ek bude odeslán na nejbli??í po?tě. Nezapomeňte jít na po?tu k podpisu pro va?e objednávky. Samoz?ejmě, ?e nás informovat také stav balíku.
zpět
Muži Oblečení - Muži Obuv - Ženy Obuv
Copyright © 2017 www.centrumfazole.cz Powered by Módní tenisky