Prohlášení o ochraně osobních dat

 1, jak chránit své soukromí?
Bezpe?nost Va?ich osobních údaj? je pro nás d?le?itá. Nikdy prodávat nebo pronajímat va?e osobní informace t?etím stranám za ?ádnych okolností. P?ikládáme velky vyznam vyhodnocení Va?i d?věru a budeme tvrdě pracovat k ochraně za p?edpokladu, pro na?i bezpe?nost a soukromí osobních informací, Bude se pou?ívat pouze jako jsme popsali v na?ich zásadách ochrany soukromí.

V procesu vyměny informací, my se budeme sna?it k zadání informací pomocí Secure Sockets Layer (SSL) ?ifrovací software pro zaji?tění bezpe?nosti informací. Je velmi d?le?ité, aby se zabránilo neoprávněnému pou?ití va?eho hesla nebo zadáním po?íta?. Proto je nutné zajistit, ?e jste p?estal p?i p?ihlá?ení ihned po náv?těvě sdílet stejny po?íta? s jinymi lidmi.

2, m??eme shroma??ovat osobní údaje?
Hlavním ú?elem osobních údaj?, které shroma??ujeme se p?izp?sobuje a zlep?ování na?ich slu?eb. Sbíráme od na?ich u?ivatel? následující typy informací:

Informace, které nám poskytnete:
Získali jsme v?echny informace ulo?ené v jinych cestách, které zadáte na na?ich webovych stránkách nebo které nám poskytnete, jako je va?e jméno, e-mailovou adresu a dal?í informace. M??ete si zvolit, aby nám poskytli ur?ité informace, ale nemusí byt schopné podílet se na mnoha na?ich speciálních funkcí, jako je nap?íklad komentá?? p?idanych na na?ich webovych stránkách, vytvo?ení u?ivatele nebo p?ijímat e-mailové upozornění vyhodu. Osobní údaje, které poskytnete, budou pou?ity pro r?zné ú?ely, jako je nap?íklad reagovat na va?e po?adavky pro ur?ité produkty a slu?by, vlastní reklamní obsah, ktery vidíte a komunikovat.

3, jak m??eme pou?ít tyto informace shroma??ujeme.

M??eme pou?ít informace shromá?děné:
* Poskytovat provozní, zlep?ení a udr?ení webové stránky
1.Customize a / nebo personalizace komunikace a zá?itek z nakupování
2 na va?i ?ádost o pomoc reagovat
3 Komunikujte se svym nákupem, informace o ú?tu pot?eb a zákaznicky servis
4 komunikaci s vámi o na?ich produktech a akcích, jako? i dal?í propaga?ní ú?ely
5. Zlep?it na?e podnikání
6 funk?ní propagace, pr?zkum nebo jiné místo

Pou?íváme cookies k:

1 Pamatuj si sv?j vozík polo?ek
2. Ur?it, kdy se vrátíte na na?ich stránkách
3. Mall s va?ím u?ivatelskym jménem nebo p?ihla?ovacího e-mailu (ale ne heslo), aby bylo snaz?í p?ístup

Upozornění:
Pokud nechcete p?ijmout cookie, m??ete upravit nastavení uzamknout pomocí internetového prohlí?e?e. Ale pokud se je zastavit, nebudete moci vyu?ívat v?echny funkce této webové stránky, v?etně u?ivatelského profilu spojené s vytvo?ením funkce u?ivatelského souboru.

4, souhlasíte
Pou?íváním na?ich stránek, souhlasíte s na?imi zásadami ochrany osobních údaj?.
Tím se stává ?lenem na?ich stránkách, souhlasíte sdílet základní mno?ství informací s ostatními ?leny komunity, v?etně u?ivatelského jména, umístění centra, osobní fotografie a některé dal?í základní informace. Aby se ú?astnit v?ech dal?ích funkcí, lokalit a komunit a ?innosti pro sdílení, je nutné změnit nastavení ochrany osobních údaj? pro sdílení informací, v?etně v?ech obsahu generovaného u?ivateli, stránku s profilem ve?keré ?innosti na internetovych stránkách.

zpět
Muži Oblečení - Muži Obuv - Ženy Obuv
Copyright © 2017 www.centrumfazole.cz Powered by Módní tenisky